Home » Duurzame Economie » 60% van broeikasgasuitstoot is materiaalgerelateerd
Sponsored

Vlaanderen wil 30% minder CO2 uitstoten tegen 2030 en zelfs 90% minder tegen 2050. Dat betekent dat we tegen 2030 ook onze materialenvoetafdruk met 30% moeten verminderen, en met 75% tegen 2050. Meer uitleg door Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM.

Tekst: Joris Hendrickx

avatar

Jan Verheyen

Woordvoerder van OVAM

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

“Uit berekeningen die onderschreven worden door het International Resource Panel van de Verenigde Naties blijkt dat meer dan de helft (tot zelfs 60%) van de broeikasgasemissies materiaalgerelateerd is. Het zwaartepunt daarvan kan worden teruggeleid naar vier ‘activiteiten’: bouwen en verbouwen, voeding, consumentengoederen en mobiliteit”

“We moeten dus absoluut gaan voor een goede afvalverwijdering, maximale recyclage en gesloten materiaalkringlopen. Ook preventie is cruciaal. Maar we moeten dat plaatje ook aanvullen met dematerialisering, waarbij we minder gebruik zullen maken van materialen.”

Circulaire strategieën

“Om de broeikasgasemissies verder terug te dringen, is het belangrijk dat we evolueren naar een echte circulaire economie. We kunnen pas grote CO2-reducties realiseren wanneer we minder materialen extraheren en grondstoffen in gesloten materialenkringlopen onderbrengen.”

We moeten niet enkel kijken naar de CO2-uitstoot in Vlaanderen, maar naar de emissies wereldwijd die het gevolg zijn van onze Vlaamse consumptie.

“Er is ook nood aan nieuwe businessmodellen. Zo kunnen de afvalstoffen van het ene bedrijf de grondstoffen van het andere worden. Het is technologisch trouwens perfect mogelijk om ook CO2 te recupereren en in te zetten als grondstof.”

“Ook productieprocessen zelf kunnen worden geoptimaliseerd, zodat er minder grondstoffen voor nodig zijn. Of men kan in plaats van producten de dienst van het product gaan verkopen.”

Slim gebruik van ruimte

“Bij het ruimtehergebruik in onze steden komen heel wat opportuniteiten samen. De circulaire economie maakt het mogelijk om nieuwe maakindustrieën in woonwijken te integreren, wat meteen ook goed is voor de werkgelegenheid en mobiliteitsproblematiek.”

“Bij circulaire gebiedsontwikkeling wordt reeds gebruikte ruimte gesaneerd en herontwikkeld. Op die manier is circulariteit niet enkel goed voor ons materiaal- en afvalbeheer, maar ook voor onze ruimtelijke planning.”

Info, cijfers

Nood aan nieuw fiscaal en wettelijk kader

“We moeten niet enkel kijken naar de CO2-uitstoot in Vlaanderen, maar naar de emissies wereldwijd die het gevolg zijn van onze Vlaamse consumptie. Het volstaat niet om producten op een duurzame manier te gebruiken wanneer ze aan de andere kant van de wereld worden gefabriceerd met grondstoffen die daar zijn ontgonnen. Een groot deel van hun voetafdruk heeft immers net daarmee te maken.”

“We moeten onze belastingen verschuiven naar het gebruik en verbruik van grondstoffen en materialen. Dat zal de circulaire economie ongetwijfeld ten goede komen en verdere CO2-reducties mogelijk maken. Het is wel belangrijk dat we dan samenwerken over alle verschillende beleidsniveaus heen. De recente oprichting van het intra-Belgisch Platform Circulaire Economie past alvast in dat kader.”

Next article