Skip to main content
Home » Veiligheid » Campagne brengt veiligheidsprofessionals en burgers dichter bij elkaar
Veiligheid

Campagne brengt veiligheidsprofessionals en burgers dichter bij elkaar

Met dank aan
Met dank aan

De band tussen de burgers en de veiligheidsprofessionals versterken: dat is de insteek van de campagne ‘Wederzijds Respect’ van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) van de FOD Binnenlandse Zaken. “Door in te zetten op verbinding en dialoog wordt het begrip voor en het vertrouwen in elkaar vergroot”, zegt projectleider Visara Selimi.

Tekst: Joris Hendrickx

“De ADVP wil burgers en veiligheidsprofessionals op een duurzame manier dichter bij elkaar brengen door het vertrouwen te verhogen, en dat begint bij elkaar beter te leren kennen”, aldus Selimi. “Zo brachten we enkele maanden geleden alvast de brochure ‘Ken je de veiligheidsberoepen?’ uit waarin de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende veiligheidsberoepen (politie, gemeenschapswachten, brandweer, ambulanciers, voetbalstewards en private veiligheidsagenten) worden uitgelegd. Daarnaast organiseerden we ook ‘oog-in-oog gesprekken’ waarbij we een burger en een veiligheidsprofessional lieten praten over hun – al dan niet negatieve – ervaringen uit het verleden. Het doel was om via een positieve dialoog tot een consensus te komen en elkaar beter te leren begrijpen.”

Visara Selimi.
Conferentie gaat dieper in op actuele problematieken en thema’s

Momenteel werkt de ADVP druk aan de organisatie van een conferentie in mei waar ze naast het delen van informatie ook een debat wil opstarten rond bepaalde problematieken en thema’s die een negatief effect hebben op de relatie tussen burgers en veiligheidsdiensten. Selimi: “Aan de hand van een ‘world café’, een event waar men aan meerdere kleine tafels in debat gaat, willen we burgers en veiligheidsprofessionals samen oplossingen laten zoeken op zowel korte als lange termijn. Nadien zullen we dan nog gerichter bepaalde thema’s uitdiepen om te bekijken hoe we die maatregelen concreet verder kunnen uitwerken. In de aanloop naar deze conferentie werken we nu ook een actie uit rond de rechten en plichten bij interventies. Na het consulteren van verschillende partners bleek namelijk dat de burgers én de veiligheidsprofessionals daar niet altijd even goed van op de hoogte zijn, wat in sommige gevallen kan leiden tot een verharding van discussies of frustraties tijdens de interventies. Wat kan je en wat mag je? En wat kan er niet? Tijdens de conferentie zal via een quiz op ludieke wijze een antwoord worden gegeven op deze vragen. In daaropvolgende workshops gaan jongeren en veiligheidsprofessionals met elkaar in debat om te zien hoe het beter kan.”

Kinderen en jongeren handelen en denken anders dan volwassenen. Politiemensen moeten daar rekening mee kunnen houden tijdens interventies.

Speciale aandacht voor kinderen en jongeren

“Met de kind- en jongerentoets willen we de relatie tussen kinderen en jongeren enerzijds en de politie anderzijds verbeteren door een politiewerking op maat te ontwikkelen”, gaat Selimi verder. “Kinderen en jongeren handelen en denken immers anders dan volwassenen. Politiemensen moeten daar rekening mee kunnen houden tijdens interventies. Het kan gaan over kinderen of jongeren die in bescherming moeten worden genomen, maar het betreft net zo goed getuigen of verdachten van strafbare feiten. Ieder verdient een aanpak op maat.”

In de werkgroep die de lancering van de ‘Kind- en Jongerentoets’ coördineert, zitten diverse partners, waaronder de federale en lokale politie, vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, Unia, het Kinderrechtencommissariaat, het Hannah Arendt Instituut, enz. “We ontleden hier de bestaande politieprocedures en proberen deze aan te passen aan de specifieke kenmerken en noden van kinderen en jongeren. Daarnaast geven we aan welke aanpassingen hiervoor nodig zijn in de regelgeving, communicatie en opleidingen. In het licht van de betogingen van het afgelopen jaar werd overigens beslist om de bestuurlijke aanhoudingen van minderjarigen en jongeren tot dertig jaar als eerste tegen het licht te houden. Zo willen we het vertrouwen tussen jongeren en de politie versterken. Aansluitend zullen we de zichtbaarheid van de meldpunten waar men terecht kan met klachten verhogen”, aldus Selimi.

We hebben meerdere initiatieven opgezet rond het versterken van de burgerparticipatie.

Samenwerking met diverse partners vergroot draagvlak

Om een vernieuwde dialoog en verbinding te realiseren, dienen alle belangrijke stakeholders betrokken te worden. De ADVP zet daarom sterk in op het bouwen van duurzame partnerships waarmee op lange termijn kan worden samengewerkt om bepaalde doelen te halen. Naast de vertegenwoordigers van de verschillende veiligheidsberoepen (politie, gemeenschapswachten, voetbalstewards, brandweer,…) is ook een vertegenwoordiging van de burgers essentieel. Selimi: “We hebben meerdere initiatieven opgezet rond het versterken van de burgerparticipatie. In het project ‘Wederzijds Respect’ zijn vertegenwoordigers van verschillende jeugdraden betrokken. Met hun participatie willen we ervoor zorgen dat de campagne echt wordt gedragen door de jeugd. Tot slot werken we ook nauw samen met het BIN-kenniscentrum. Zij treden op als verbindingsfactor tussen de buurtinformatienetwerken en de overheid. Daarnaast verspreiden zij via hun kanalen preventietips. Ook onze ‘Wederzijds Respect’-campagne wordt via diezelfde kanalen verspreid. Omgekeerd kunnen mensen die een buurtinformatienetwerk willen oprichten terecht op onze website voor meer informatie.”

Next article