Skip to main content
Home » Veiligheid » Je brandrisico’s identificeren en begrijpen, daar begint brandveiligheid!
Veiligheid

Je brandrisico’s identificeren en begrijpen, daar begint brandveiligheid!

brandveiligheid
In samenwerking met
logo FPD Risk
brandveiligheid
In samenwerking met
logo FPD Risk

Investeren in brandveiligheid wordt alsmaar belangrijker voor bedrijven. “Dit geldt niet enkel vanuit een regelgevend perspectief, maar ook omwille van hun reputatie en een toegenomen veiligheidsbewustzijn”, zegt Ralf Bruyninckx, CEO van FPC Risk. “Een geïntegreerde aanpak is daarbij dan ook cruciaal.”

Tekst: Joris Hendrickx

Wat zijn de meest voorkomende uitdagingen waar jullie als experten in brandveiligheid en crisismanagement mee te maken krijgen?

Ralf Bruyninckx, CEO van FPC Risk.
Ralf Bruyninckx, CEO van FPC Risk. Foto: Bert De Bock

“Een vaak terugkomende uitdaging is dat brandveiligheid gefragmenteerd is door het bedrijf heen. Het is dikwijls niet de verantwoordelijkheid van één dienst. Hierdoor is het veel moeilijker om de nodige informatie te verkrijgen en een overzicht te bewaren. Bovendien maakt dit gebrek aan transparantie en structuur het uitdagend om van brandveiligheid een integraal verhaal te maken en het te linken met bijvoorbeeld procesveiligheid en security. Brand en andere calamiteiten zijn nu eenmaal geen aparte aspecten. Ze moeten geïntegreerd bekeken en benaderd worden. Enkel zo krijg je een totaal overzicht van de kosten en noodzakelijke investeringen.” 

Hoe gaan jullie concreet tewerk?

“Als onafhankelijk studie- en ingenieursbureau gespecialiseerd in brandveiligheid en crisismanagement denkenwe vanuit een risicoperspectief, maar we vertrekken steeds vanuit het regelgevende kader. In sommige industrieën is dat uitgebreider dan in andere. Daarnaast doen we een analyse van de risico’s die inherent zijn aan de activiteiten.”

“We nemen ook verzekeringstechnische eisen en corporate standaarden in ogenschouw. Op basis van dit alles stellen we een masterplan voor de brandveiligheid op. Dat moet vervolgens worden goedgekeurd door de overheid, het bedrijf zelf en mogelijk de verzekeraar. Op basis van het goedgekeurde plan kunnen technische systemen worden ontworpen en helpen we om een organisatie op te zetten die klaar is voor wanneer het misgaat. We begeleiden de implementatie van het plan en volgen alles op tot en met de oplevering van de systemen.”

“Maar ook voor het geïntegreerd testen van systemen (waar het veelal misloopt) en oefeningen kunnen bedrijven op ons rekenen.”

Het verbaast me soms hoe weinig bedrijven een specifiek uitgedacht brandveiligheidsbeleid hebben.

Hoe belangrijk is bewustmaking?

“Ook vandaag kan de bewustwording rond brandveiligheid nog stukken beter. Veel mensen vergeten al vrij snel de mogelijke risico’s. Het is daarom cruciaal om iedereen scherp te houden door in te zetten op opleidingen, preventie en bewustmaking. Brandveiligheid is nu eenmaal niet enkel techniek, maar ook een zaak van mensen. Het is een manier van denken en doen. De procedures moeten dan ook worden uitgedragen doorheen de organisatie en de verantwoordelijkheden moeten goed worden gedefinieerd.”

Welke impact heeft corona op jullie activiteiten?

“We hebben de afgelopen periode creatief gezocht naar alternatieve manieren en processen om onze klanten – dit zijn grote bedrijven zoals Shell en Total, maar ook architectenbureaus waar er uitdagingen zijn die de regels overschrijden en een creatieve aanpak vereisen – vanop afstand van dienst te zijn. Zo hebben we momenteel enkele proefprojecten lopen rond remote auditing. We maken gebruik van een 360° camera waarvan de beelden achteraf via een livestream kunnen bekeken worden met een VR-bril, om op basis daarvan een advies te vormen.”

“Bovendien is er de paradox dat, hoewel we verder uit elkaar zitten, de communicatie toch intenser en juister moet zijn. Mensen moeten nog meer samenwerken dan vroeger. We bekijken in dat kader hoe bedrijven kunnen samenwerken rond brandveiligheid en crisismanagement. Het komt erop neer om preventief concrete en goede afspraken te maken over complexe procedures, gezamenlijke trainingen, gedeelde technologieplatformen, enz.”

brandveiligheid
Bij remote auditing wordt gebruikgemaakt van een 360° camera waarvan de beelden achteraf via een livestream kunnen bekeken worden met een VR-bril, om op basis daarvan een advies te vormen.

Hoe ziet u dit verder evolueren?

“Allereerst zijn steeds meer bedrijven op zoek naar geïntegreerde oplossingen. Ze willen systemen met een lange levensduur die makkelijk te onderhouden zijn. Brandveiligheidssystemen vergen nu eenmaal een grote investering waar niet meteen een return tegenover staat.”

“Daarnaast zullen er in de toekomst door de verdere automatisatie en het afstandswerken minder mensen op de werkvloer aanwezig zijn. Om een escalatie te voorkomen, zal een tijdige detectie van incidenten dus nog sneller en vooral betrouwbaarder moeten gebeuren. Dankzij de technologische ontwikkelingen zal dat mogelijk zijn, denk maar aan thermische detectie, cameradetectie, sensoren, enz. Op die manier kan meteen adequaat worden gereageerd.”

“Tot slot zie ik binnen dit domein nog heel wat potentieel in samenwerkingsmodellen. Dat zou niet enkel helpen om kosten te besparen, maar ook een bundeling van expertise betekenen. Een goed voorbeeld hiervan in de industrie is schuimpooling: het gezamenlijk beheren van een schuimvoorraad. Maar ook het zoeken naar technologische platformen voor een goede uitwisseling van informatie tussen overheden en bedrijven voor en tijdens calamiteiten lijkt me een prioriteit, nu nog meer dan vroeger.”

Next article