Skip to main content
Home » Water » “Binnen de provincie is een integrale aanpak van het waterbeleid nodig”
Water

“Binnen de provincie is een integrale aanpak van het waterbeleid nodig”

In samenwerking met
In samenwerking met

De Provincie West-Vlaanderen investeert jaarlijks 11 tot 12 miljoen euro in duurzaam waterbeheer. Een groot deel daarvan gaat naar maatregelen tegen droogte en overstromingen, maar ook het verhogen van waterkwaliteit en bodemgezondheid behoren tot de prioriteiten. Bart Naeyaert licht de initiatieven toe.  

Tekst: Sandra Gasten

Bart Naeyaert

Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen, bevoegd voor integraal waterbeleid

Waar liggen de provinciale uitdagingen op het vlak van waterbeheer?  

“Het centrale thema voor het waterbeleid is de aanpak van wateroverlast én waterschaarste. Waar er vroeger vaak te veel water was, moet er nu gezocht worden naar manieren om dat water langer bij te houden. De provincie pakt dit bij voorkeur aan met gecombineerde projecten. Zo worden gecontroleerde overstromingsgebieden gecombineerd met de aanleg van een waterspaarbekken.”

De grootste inspanningen moeten door private partijen geleverd worden, maar de provincie wil hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. 

“Bij waterschaarste kunnen landbouwers het water dan gebruiken om hun gronden te besproeien. Een andere uitdaging is de verbetering van de waterkwaliteit en bodemgezondheid. De droogte zorgt voor een slechtere opname van de nutriënten, die bij zware regenval in de beken verdwijnen. Daarnaast heb je in onze provincie de verzilting, waarbij het zoutgehalte van de bodem en het grond- en oppervlaktewater toeneemt.” 

Ook het onderhoud van waterlopen valt onder jullie bevoegdheid. Hoe pakt het bestuur dat aan? 

“Het provinciebestuur is verantwoordelijk voor het beheer van 3.653 kilometer onbevaarbare waterlopen. Om die gezond te houden, is een consequent onderhoud belangrijk. Daarom worden alle waterlopen jaarlijks gemaaid om een goede doorstroming te verzekeren. Tegelijk is er aandacht voor biodiversiteit, waterkwaliteit, landbouw en recreatie. Meer dan 1.300 kilometer van de waterlopen worden beheerd door de polderbesturen met de steun van de provincie.”

De provincie behoudt het overzicht, maar hoe belangrijk is de samenwerking met de stakeholders? 

“Waterbeheer gaat om een complexe aangelegenheid waarbij het watersysteem zelf centraal staat, maar ook de gebruikers, het landschap en de natuur zijn belangrijk. Zowel voor droogte als voor waterkwaliteit moeten de grootste inspanningen geleverd worden door private partijen, maar de provincie wil hen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. In geval van droogte werken we een waterplan uit, en het provinciaal kenniscentrum Inagro begeleidt landbouwers naar duurzame landbouw in al zijn facetten – inclusief water.” 

“Samenwerking is er ook, onder meer tussen de landbouw- en industriële sector. Een voorbeeld is het Ardo-Inero-project waarbij het gezuiverde afvalwater van Ardo Ardooie wordt gestockeerd in een bufferbekken en via 25 kilometer ondergrondse leidingen naar 150 landbouwbedrijven wordt gepompt. In de toekomst wordt een integrale aanpak met onder meer de Vlaamse agentschappen, landbouw- en natuurverenigingen en industriële partijen nog belangrijker.”   

Next article