Skip to main content
Home » Water » Meer dan half miljard euro voor verbetering gemeentelijke rioleringen
Water

Meer dan half miljard euro voor verbetering gemeentelijke rioleringen

De Vlaamse overheid en de Vlaamse gemeenten investeren de komende jaren samen meer dan een half miljard euro per jaar in het verbeteren van de gemeentelijke rioleringen.

“De Kaderrichtlijn Water stelt dat de waterkwaliteit van alle Europese waterlichamen goed moet zijn. In iedere lidstaat, en dus ook in Vlaanderen, werd dat vertaald naar concrete doelstellingen”, verduidelijkt Wendy Francken, algemeen directeur bij VLARIO. “Een goed ontwikkelde regio als Vlaanderen kan het zich nu eenmaal niet meer veroorloven om afvalwater ongezuiverd te lozen in haar waterlopen. Toch zijn maar liefst 400.000 woningen nog steeds niet aangesloten op een riolering. Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen, werden daarom stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. Daarin zijn maatregelen uitgewerkt die dienen te gebeuren, met een tijdspad en benodigde budgetten.”

In Vlaanderen zijn maar liefst 400.000 woningen nog steeds niet aangesloten op een riolering.

Wendy Francken, Algemeen Directeur VLARIO.

Globaal plan

“We kampen bovendien steeds vaker met droogtes en overstromingen. Er was dus nood aan een globaal plan voor hoe we hier mee moeten omgaan. In dat kader werkte minister Demir de Blue Deal uit, dat de schade beperkt door buffers te voorzien en ons wapent tegen de gevolgen. Om een beroep te kunnen blijven doen op water gerelateerde subsidies dient iedere gemeente tegen 2024 een hemelwater- en droogteplan op te stellen met een overzicht van de huidige situatie, de uitdagingen, de kansen en hoe ze daar concreet verder mee aan de slag kan gaan. VLARIO hielp mee aan de blauwdrukken van deze plannen en van de bestekken voor het laten opmaken hiervan. Daarnaast pleiten we ook voor een infiltratiebonus voor wie bijdraagt aan het ter plaatse houden van regenwater.”

Verplicht asset management plan

“De Vlaamse gemeenten hebben de opdracht gekregen om hun rioolstelsel in kaart te brengen, zodat duidelijk wordt waar de knelpunten en risico’s zitten en waar er doelgericht moet worden geïnvesteerd. Intussen is men alvast volop bezig met deze inspecties. Tegen eind 2022 moeten de volledige rioolinventaris, risicokaart en het inspectieplan tot 2027 beschikbaar zijn. Tegen ten laatste 2023 dient alvast een kwart van de inspectieplannen te zijn uitgevoerd. Tegen 2025 moet dat de helft worden, inclusief een detailanalyse voor de meest kritische riolen. In 2027 moet het volledige inspectieplan zijn uitgevoerd en geëvalueerd, mét een plan van aanpak voor de meest kritische riolen.”

Next article