Home » Innovatie » “We moeten blijven inzetten op samenwerking en kennisdeling”
Innovatie

“We moeten blijven inzetten op samenwerking en kennisdeling”

Johan Hanssens, secretaris-generaal van het departement economie, wetenschap en innovatie.

Mochten we Vlaanderen beschouwen als een land, dan behoren we tot de wereldwijde top vijf inzake uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in verhouding tot de grootte van de economie. Dat zegt Johan Hanssens, secretaris-generaal van het departement economie, wetenschap en innovatie.

In 2020 spendeerden we in Vlaanderen 3,6% van ons bbp aan O&O-uitgaven. Alleen Israël (5,44%), Zuid-Korea (4,81%) en Taiwan (3,64%) gaan ons vooraf, terwijl Zweden (3,53%) onze dichtste achtervolger is. In de Europese Unie behoort Vlaanderen dan ook tot het koppeloton van ‘innovatieleiders’.

Kennis creëren én toepassen

Het beleid van kersvers Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie, Jo Brouns, is erop gericht onze plaats in die wereldwijde top te behouden. Daarbij wordt ingezet op een structurele samenwerking tussen vier groepen in de samenleving: overheden, bedrijven, kennisinstellingen én burgers. In die samenwerking is het de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid om een gunstig kader te creëren waarbinnen nieuwe kennis kan worden gecreëerd en bestaande kennis kan worden toegepast. In Vlaanderen ondersteunen we daarom het hele traject van wetenschappelijke doorbraken tot commercialisering van nieuwe producten, diensten en processen.

Ondanks de moeilijke economische en budgettaire context zullen we ook in 2023 volop verder investeren in onderzoek en innovatie. In het bijzonder in de zogenaamde ‘tweelingtransitie’: digitalisering en klimaat.

Tweelingtransitie

Via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) investeren we in onderzoekers, onderzoeksprojecten en onderzoeksinfrastructuren: fundamenteel en strategisch onderzoek vormen de brede en wendbare Vlaamse kennisbasis. Via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) kapitaliseren we op die kennisbasis door bedrijven en speerpuntclusters van bedrijven te ondersteunen in hun concrete onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Met de financieringsagentschappen PMV en LRM voorzien we in financiële mogelijkheden onder de vorm van leningen, waarborgen en kapitaal.

Ondanks de moeilijke economische en budgettaire context zullen we ook in 2023 volop verder investeren in onderzoek en innovatie. In het bijzonder in de zogenaamde ‘tweelingtransitie’: digitalisering en klimaat. De omslag van een fossielgedreven naar een hernieuwbare energiegedreven samenleving vereist massa’s nieuwe knowhow die vervolgens zijn toepassing vindt in de economie en samenleving. Dat gaat eveneens op voor de digitale transitie die elke vezel van onze samenleving zal raken.

‘Flanders Technology & Innovation’

Zoals in deze editie blijkt, zijn onze sterke Vlaamse universiteiten en hogescholen sleutelactoren in die dubbele transitie. Mede dankzij hun actieve samenwerking met het Vlaamse bedrijfsleven en de creatie van spin-offs, bevorderen zij innovatie in Vlaanderen. Daarnaast lopen ze ook voorop in de vorming van het menselijk kapitaal, onze enige Vlaamse grondstof. Nieuwe digitale mogelijkheden in onderwijs en levenslang leren worden volop geëxploreerd onder de noemers ‘i-learn’ en ’EdTech’. Het verder verbinden van overheden, kennisinstellingen, bedrijven én burgers is de ambitie van het in het najaar van 2022 gelanceerde regeringsbrede project ‘Flanders Technology & Innovation’: bruggen bouwen tussen mensen en kennis. De diverse bijdragen in deze special getuigen alvast van die Vlaamse rijkdom aan bruggenbouwers.

Next article