Skip to main content
Home » News » Efficiënter en duurzamer dankzij minerale meststoffen
Circulaire Economie

Efficiënter en duurzamer dankzij minerale meststoffen

Minerale meststoffen zijn een essentieel en efficiënt onderdeel in de agro-voedingsketen en in de nutriëntencyclus.

Meer uitleg door:

Sigrid Maebe

Adviseur communicatie – BELFertil

Tekst: Joris Hendrickx

Optimalisering van het agrovoedingssysteem

“Minerale meststoffen maken het gemakkelijker om planten op een duurzame en optimale manier te bemesten. Ze gaan immers uit van de behoefte van de bodem en de teelt, en berusten op het principe van de 4 O’s: een Optimaal product wordt toegepast in de Optimale dosis op het Optimale tijdstip op de Optimale plaats. De sector helpt landbouwers om de nutriëntenefficiëntie te verhogen en de verliezen naar het milieu terug te dringen.”

“Minerale meststoffen optimaliseren de plantenvoeding, met als gevolg een netto-verhoging van de voedsel- en biomassaproductie en een verbetering van de minerale samenstelling van ons voedsel. Ze worden geproduceerd op basis van (ondergronds) gewonnen mineralen (fosfor, kalium, bepaalde vormen van stikstof) of op basis van stikstof uit de lucht. Minerale meststoffen vormen een evenwichtige voeding voor landbouwgewassen en de voedingsstoffen worden op een efficiënte manier door de gewassen opgenomen. Daardoor beantwoorden zij aan alle eisen inzake voedselveiligheid, milieubescherming en andere operationele eisen.”

Minerale meststoffen maken het gemakkelijker om planten op een duurzame en optimale manier te bemesten.

Centrale rol in de nutriëntencyclus 

“Minerale meststoffen zijn een goed voorbeeld van circulariteit omdat ze veel nevenproducten bevatten van andere industrieën. Omgekeerd kan de warmte- en het CO2-overschot van een meststoffenfabriek worden geleverd aan een serrecomplex, waardoor dat minder CO2 zal uitstoten. De minerale meststoffensector speelt zo een cruciale rol in diverse geïntegreerde of aan elkaar geschakelde productieprocessen”, aldus Maebe.

Duurzame logistiek

“Zowel de aanvoer van grondstoffen als het transport van afgewerkte minerale meststoffen gebeurt voor het overgrote deel per binnenvaart of zeeschip. Daar zorgt de unieke logistieke ligging van de productiesites voor. Beide transportmodi hebben een zeer lage CO2-uitstoot per afgelegde kilometer. Minerale meststoffen zijn hoofdzakelijk natuurlijke zouten die een hoge plantenvoedingswaarde hebben per kg product. Daardoor kan men, ondanks de grote volumes te transporteren nutriënten, ook veel vrachtwagens op de weg besparen.”

Minerale meststoffen zijn een goed voorbeeld van circulariteit omdat ze veel nevenproducten bevatten van andere industrieën.

Sterke daling van emissies

“De meststoffensector heeft de laatste 20 jaar zeer succesvol geïnvesteerd in emissiereducties. Er werd een daling van maar liefst 90% voor lachgas (N2O) en 60% voor stikstofoxiden NOx gerealiseerd. De reducties van specifieke stikstofverliezen naar het oppervlaktewater bedroegen 80%! De minerale meststoffensector is rechtstreeks betrokken bij de ontwikkeling van het Europese emissiehandelssysteem, zeker wat de basisproducten ammoniak en salpeterzuur betreft. Die vormen beide bouwstenen voor de productie van bijna alle minerale meststoffen.”

“De uitstoot van broeikasgassen bij de productie is sinds 2005 met de helft gedaald. Op dit moment wordt ongeveer 3% van het wereldwijde gasverbruik en ongeveer 1% van totale wereldwijde energieverbruik benut om minerale meststoffen te produceren. Daartegenover staat dat ongeveer 50% van de wereldbevolking voor zijn dagelijks brood afhangt van deze technologie. Ook op het vlak van energiebesparing werden grote investeringen gedaan. De Belgische installaties in de stikstofketen behoren tot de top 10% in Europa. In de periode (2010-2015) werd 20% minder energie verbruikt per ton eindproduct.”

Next article