Skip to main content
Home » News » Minister Zakia Khattabi: “Nieuwe Europese strategie voor duurzame chemische stoffen”
Opinie

Minister Zakia Khattabi: “Nieuwe Europese strategie voor duurzame chemische stoffen”

Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal.

Innovatie in de chemische sector is een voorwaarde voor de rechtvaardige transitie naar een duurzame, groene en klimaatneutrale chemie. “Het is bovendien een opportuniteit voor een vernieuw(en)de strategische economische positionering”, aldus bevoegd minister Zakia Khattabi.

“De chemische sector speelt een belangrijke rol binnen onze maatschappij, maar er worden in de Europese Unie nog steeds veel chemische stoffen geproduceerd die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en onze leefomgeving. De nieuwe Europese strategie voor duurzame chemische stoffen vormt een ideale gelegenheid om een modern regelgevend kader uit te werken waarin de verhoogde bescherming van onze gezondheid en van ons milieu wordt gekoppeld aan een vernieuw(en)de strategische economische positionering.”

Collectieve inspanning

“De Europese Commissie kan deze rechtvaardige transitie naar een duurzame, groene, propere en klimaatneutrale chemie niet alleen garanderen. Het is een collectieve inspanning waar iedereen, zowel de overheid als de privésector, achter moet staan. In ons land zijn onder meer dankzij de industriële sector al belangrijke inspanningen geleverd en grote vorderingen gemaakt. Ik heb er als minister dan ook het volste vertrouwen in dat we samen de motor kunnen worden van de beoogde transitie, zowel op Europees als op internationaal vlak.”

De nieuwe Europese strategie is cruciaal om een gifvrij en gezond milieu tot stand te brengen en de ambitie van zero emission waar te maken.

Nieuwe kansen

“De alternatieven voor morgen zullen ontwikkeld worden door actoren die de hoogste ambities koesteren inzake de uitdagingen op het vlak van klimaat, milieu, circulariteit, mensenrechten, gendergelijkheid, kwetsbare bevolkingsgroepen, enz. Die uitdagingen moeten door alle actoren – waaronder de economische operatoren, maar ook R&D-afdelingen – worden aangegrepen als kansen en niet als bedreigingen. In dat opzicht biedt de productie van chemische producten die over de gehele levenscyclus veilig en duurzaam zijn nieuwe vooruitzichten.”

Design4REACH

“Ik schuif hierbij opnieuw het idee van Design4REACH naar voor. Het is hoog tijd om een actieve rol op te nemen en zich toe te leggen op de implementatie van de principes van duurzame ontwikkeling. De transitie moet ook worden aangegrepen om een voortdurende en veelvuldige uitwisseling met alle betrokken actoren tot stand te brengen. Een transparant proces, het collectief denkvermogen en de pluraliteit van de standpunten vormen de sleutels voor een geslaagde en rechtvaardige transitie.”

“De nieuwe Europese strategie voor duurzame chemische stoffen opent de weg naar de ontwikkeling van chemische producten van de toekomst. De uitvoering van de strategie is cruciaal om een gifvrij en gezond milieu tot stand te brengen en de ambitie van zero emission waar te maken.”

Next article